คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – การใส่ถุงมือยางช่วยป้องกัน COVID-19 จริงหรือไม่

bare – เปลือย contamination – การปนเปื้อน glove – ถุงมือ offer – ให้ pick up – ได้รับ public – ที่สาธารณะ rubber – ยาง still – ยังคง touch – แตะ / สัมผัส wear – สวมใส่