Writing Clinic

คลินิกให้บริการตรวจ พิสูจน์อักษร และแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษ

เพื่อเตรียมตัวสอบ writing ในข้อสอบมาตรฐาน (standardized tests) เช่น TOEFL iBT, IELTS, CU-TEP, ฯลฯ

อัตราค่าบริการ

จำนวนงาน ราคาปกติ ราคาพิเศษ
Package A: ตรวจ 1 writing task 1,500 บาท 1,290 บาท
Package B: ตรวจ 2 writing tasks
(ส่งพร้อมกัน)
3,000 บาท 2,000 บาท

ลักษณะงานที่รับตรวจ

Essay (เรียงความ) ที่เขียนตอบโจทย์ writing task ต่าง ๆ ในข้อสอบมาตรฐาน (standardized tests) ดังนี้:

● TOEFL iBT
● IELTS
● TOEIC Writing Test
● CU-TEP

? สำหรับ writing task ในข้อสอบอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ กรุณาสอบถามเข้ามาก่อนทำการชำระค่าตรวจ ได้ทาง Facebook Page: PrinEnglish และ Line: @PrinEnglish

สิ่งที่ผู้เขียนจะได้รับ

 ตรวจ พิสูจน์อักษร แก้ไขงานเขียน พร้อมแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ 100% โดย อ.ปริญญ์ TOEFL iBT Writing 30/30
ตรวจงานอย่างละเอียดในขอบเขตที่กำหนด พร้อมระบุจุดผิดพลาด และปรับแก้ให้ถูกต้อง (ส่งมอบไฟล์งานเขียนให้ในรูปแบบ .docx และ .pdf)

❤ Special Gift มีไฟล์เสียงจาก อ.ปริญญ์ แนบส่งให้ผู้เขียนทุกท่านแบบ case by case โดยระบุสิ่งที่ได้แก้ไข จุดที่ควรพัฒนา และยังให้คำแนะนำ-ข้อเสนอแนะ-How to ในการปรับปรุงงานเขียนของท่าน เพิ่มประสิทธิภาพ-คะแนนในการสอบ

ประโยชน์

รู้ทุกจุดอ่อนของตนเองทันที จากผู้มีประสบการณ์ตรงและความเชี่ยวชาญสูงด้าน writing
ช่วยให้สามารถประเมินการเขียนของตนเองได้ดีขึ้น
มีความมั่นใจ แม่นยำ ในการทำข้อสอบ writing part ยิ่งขึ้น
สามารถพัฒนาตนเองไปสู่คะแนนเป้าหมายได้
เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านการเขียน ช่วยให้งานเขียนและทักษะการเขียนดีขึ้น ผิดพลาดน้อยลง นำไปต่อยอดในการเขียนเชิงวิชาการ (academic writing) ได้

ขอบเขตการตรวจแก้ไข

● Grammar (ไวยากรณ์)
● Spelling (การสะกดคำ)
● Punctuation (การใช้เครื่องหมายวรรคตอน)
● Conjunction (คำเชื่อม)
● Collocation (คำที่มักใช้ด้วยกัน)
● Word choice and idioms (การเลือกคำและสำนวน)
● Sentence structure (โครงสร้างประโยค)
● Paragraph (ย่อหน้า)
● Style (รูปแบบ)
● Tone (น้ำเสียง)
● Clarity (ความชัดเจน)
● Consistency (ความสอดคล้อง)
● Other errors (ข้อผิดพลาดอื่น ๆ)

สิ่งที่ผู้เขียนต้องแนบมาด้วย

💻 ไฟล์ essay ที่ท่านเขียน ไม่รับเป็นภาพถ่าย (กรุณาพิมพ์และ save ไฟล์เป็นสกุล .doc, .docx หรือ .txt เท่านั้น)
💻 ระบุโจทย์/หัวข้อ ของ essay ในไฟล์ด้วย
💻 กรุณาส่งไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ที่ท่านเขียน essay เข้ามาให้ครบ เช่น:

● กรณีข้อสอบ TOEFL iBT Writing Task 1: Integrated Writing Task กรุณาส่งไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (reading passage และ listening script) เข้ามาด้วย
● กรณีข้อสอบ IELTS Writing Task 1 กรุณาส่งไฟล์รูปภาพ ตาราง หรือกราฟ ที่เกี่ยวข้องมาด้วย

หลังจากการชำระเสร็จสมบูรณ์ ทางระบบจะส่ง email ยืนยันการสั่งซื้อให้กับท่าน กรุณา reply (ตอบกลับ) email ดังกล่าว พร้อมแนบไฟล์ที่ต้องการให้ตรวจ (รวมไปถึงไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จากนั้น ทางเราจะตรวจสอบไฟล์ต่าง ๆ ที่ท่านได้ส่งเข้ามา หากไฟล์ครบถ้วน ทางเราจะเริ่มดำเนินการตรวจ พิสูจน์อักษร และแก้ไขงานเขียนของท่านโดยทันที

ระยะเวลาทำการตรวจ

⏰ หลังได้รับไฟล์ ข้อมูล และการชำระครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทางเราจะเริ่มดำเนินการตรวจ และส่งกลับภายใน 1-3 วัน

หมายเหตุ

● ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตรวจในทุกกรณี
● ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจงานหากไฟล์ที่ส่งเข้ามาไม่เป็นไปตามลักษณะที่กำหนด
● หากมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ทางเราจะติดต่อผ่าน email ที่ท่านได้ระบุไว้เท่านั้น
● สามารถติดต่อ-สอบถามทั่วไปได้ทาง Facebook Page: PrinEnglish และ Line: @PrinEnglish