“at first” และ “first” สองคำนี้แทนกันไม่ได้ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ อาจารย์มั่นใจว่าทุกท่านรู้ความหมายของ first แต่ทราบไหมครับ แค่คำว่า at สั้น ๆ คำเดียว ทำให้ เราไม่สามารถใช้ at first กับ first แทนกันได้ วันนี้ อาจารย์ขอฝากหลักการใช้สองคำนี้ให้กับทุก ๆ ท่านครับ