คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ประเทศอากาศร้อนชื้นลดการแพร่ Coronavirus ได้หรือไม่ – ข้อเท็จจริงจากองค์การอนามัยโลก

area – พื้นที่ / บริเวณ climate – ภูมิอากาศ / สภาพอากาศ humid – ชื้น including – รวมถึง / ประกอบด้วย measure – มาตรการ / วิธี occur – เกิดขึ้น protective – ให้การปกป้อง / ให้การป้องกัน regardless of – โดยไม่สน / โดยไม่คำนึงถึง report – รายงาน / แจ้ง so far – จนถึงตอนนี้