คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ยุงกัดแล้วจะเป็น COVID-19 หรือไม่

cough – ไอ discharge – สิ่งที่ขับออก / สิ่งที่ปล่อยออก droplet – หยดเล็ก ๆ / ละออง generate – ผลิต / สร้างขึ้น mosquito – ยุง primarily – เป็นหลัก / ส่วนใหญ่ saliva – น้ำลาย sneeze – จาม suggest – บอกเป็นนัย / เสนอแนะ to date – จนถึงวันนี้ / จนถึงปัจจุบัน