คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – การใส่ถุงมือยางช่วยป้องกัน COVID-19 จริงหรือไม่

bare – เปลือย contamination – การปนเปื้อน glove – ถุงมือ offer – ให้ pick up – ได้รับ public – ที่สาธารณะ rubber – ยาง still – ยังคง touch – แตะ / สัมผัส wear – สวมใส่

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – เราควรใช้หลอด UV กำจัด Coronavirus หรือไม่

cause – ทำให้เกิด disinfection – การฆ่าเชื้อ irritation – การระคายเคือง / ความระคายเคือง lamp – โคมไฟ radiation – การแผ่รัศมี skin – ผิวหนัง sterilize – ทำให้ปราศจากเชื้อ ultraviolet – รังสีอัลตราไวโอเลต

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ขณะนี้มียารักษา COVID-19 โดยเฉพาะแล้วหรือยัง

accelerate – เร่งความเร็ว care – การดูแล clinical trial – การทดลองทางคลินิก / การทดลองทางการแพทย์ effort – ความพยายาม investigation – การสำรวจ / การสืบสวน medicine – ยา optimized – ได้รับการทำให้เหมาะที่สุด partner – ผู้ร่วมมือ / หุ้นส่วน relieve – บรรเทา research – การวิจัย specific – เฉพาะเจาะจง treat – รักษา

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – เครื่องเป่ามือใช้ฆ่า Coronavirus ได้หรือไม่

air dryer / hand dryer – เครื่องเป่ามือ alcohol-based – ทำมาจากแอลกอฮอล์ effective – ได้ผล / มีประสิทธิผล frequently – บ่อย ๆ / เป็นประจำ kill – ฆ่า novel – ใหม่ paper towel – กระดาษเช็ดมือ rub – สิ่งที่ใช้ถูหรือนวด thoroughly – อย่างละเอียดถี่ถ้วน warm – อุ่น

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – อาบน้ำร้อนป้องกัน COVID-19 ได้ไหม

actually – ที่จริงแล้ว avoid – หลีกเลี่ยง bath – การอาบน้ำ (ในอ่างอาบน้ำ) burn – ลวก / ไหม้ catch – ได้รับ / ติดเชื้อ eliminate – กำจัด extremely – อย่างมาก remain – คงอยู่ shower – การอาบน้ำ (ด้วยฝักบัว) temperature – อุณหภูมิ

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ยุงกัดแล้วจะเป็น COVID-19 หรือไม่

cough – ไอ discharge – สิ่งที่ขับออก / สิ่งที่ปล่อยออก droplet – หยดเล็ก ๆ / ละออง generate – ผลิต / สร้างขึ้น mosquito – ยุง primarily – เป็นหลัก / ส่วนใหญ่ saliva – น้ำลาย sneeze – จาม suggest – บอกเป็นนัย / เสนอแนะ to date – จนถึงวันนี้ / จนถึงปัจจุบัน

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – สั่งซื้อของจากจีนหรือประเทศอื่น ๆ ที่ Coronavirus ระบาด เราจะติดหรือไม่

condition – สภาพ / สภาวะ depending on – ขึ้นอยู่กับ disinfectant – สารฆ่าเชื้อ expose to – เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน) / สัมผัส (โรค) goods – สินค้า manufacture – ผลิตเป็นจำนวนมากด้วยเครื่องจักร move – เคลื่อนย้าย persist – ยังคงอยู่ stay – อยู่ through – ผ่าน

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ประเทศอากาศร้อนชื้นลดการแพร่ Coronavirus ได้หรือไม่ – ข้อเท็จจริงจากองค์การอนามัยโลก

area – พื้นที่ / บริเวณ climate – ภูมิอากาศ / สภาพอากาศ humid – ชื้น including – รวมถึง / ประกอบด้วย measure – มาตรการ / วิธี occur – เกิดขึ้น protective – ให้การปกป้อง / ให้การป้องกัน regardless of – โดยไม่สน / โดยไม่คำนึงถึง report – รายงาน / แจ้ง so far – จนถึงตอนนี้

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือป้องกัน Coronavirus ได้ไหม

https://youtu.be/mWXlrhe730g cold – หวัดcommon – ทั่วไป / พบได้บ่อยlimited – จำกัดprevent – ป้องกัน / ขัดขวางprotect – ป้องกัน / ปกป้องrecover – ฟื้นตัว / หายจากregularly – อย่างเป็นประจำrespiratory – เกี่ยวกับการหายใจrinse – ล้างsaline – น้ำเกลือ

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ฉีดแอลกอฮอล์ทั่วร่างกายสามารถฆ่า Coronavirus ได้หรือไม่

all over – ทั่วทั้ง appropriate – เหมาะสม be aware – รู้ไว้ว่า / ระวัง disinfect – ฆ่าเชื้อ harmful – เป็นอันตราย mucous membrane – เยื่อเมือก recommendation – คำแนะนำ / การแนะนำ spray – ฉีด / พ่น substance – สาร surface – พื้นผิว

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ประชากรโลก 70% จะติด Coronavirus ???? หรือไม่?

https://youtu.be/IOzTdhwIhUU absence – การขาดaccordingly – ตามความเหมาะสมamend – แก้ไข / ปรับปรุงcaveat – ข้อแม้ / สิ่งที่ต้องพิจารณาcontagious – ติดต่อกันได้decline – ลดลงecho – กล่าวซ้ำหรือคล้าย ๆepidemic – การระบาดepidemiologist – นักวิทยาการระบาดepidemiology – วิทยาการระบาดimmunity – ภูมิคุ้มกันโรคin denial – ไม่ยอมรับความจริงinoculation – การฉีดวัคซีนinstitute – ริเริ่ม / เริ่มใช้intervention – การแทรกแซงmodestly – โดยพอประมาณ / โดยปานกลางoutbreak – การระบาดของโรคpandemic – การระบาดกระจายทั่วproportion – สัดส่วนrespiratory – เกี่ยวกับการหายใจrestriction – การจำกัด / […]