fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

Listening Test (ข้อสอบการฟัง)

Part 1: Photographs (รูปถ่าย)

ใน part นี้ สิ่งที่เปลี่ยนไปในข้อสอบ TOEIC แบบ updated ก็คือจำนวนข้อครับ โดย ลดลงจากเดิม 10 ข้อ เหลือ 6 ข้อ ส่วนลักษณะคำถามจะยังคงเหมือนเดิมครับ

Part 2: Question-Response (คำถาม-คำตอบ)

สำหรับ part 2 ในข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ได้ลดจำนวนข้อจาก 30 ข้อ เหลือ 25 ข้อครับ แต่รูปแบบโจทย์นั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับ

Part 3: Conversations (บทสนทนา)

Part 3 เป็นส่วนแรกของข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบคำถามและตัวเลือกครับ แต่ก่อนอื่น เรามีศึกษาจำนวนคำถามที่เปลี่ยนไปก่อนครับ ใน part นี้ Updated TOEIC ได้เพิ่มจำนวนคำถาม จากเดิม 30 ข้อ เพิ่มเป็น 39 ข้อ ซึ่งทำให้จำนวนบทสนทนาที่เราต้องฟังนั้นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน คือ เพิ่มจาก 10 เป็น 13 บทสนทนาครับ ส่วนจำนวนคำถามต่อบทสนทนานั้นยังคงเท่าเดิมที่ 3 คำถามต่อ 1 บทครับ

ทีนี้ เรามาดูความแตกต่างรูปแบบโจทย์ในข้อสอบ TOEIC แบบปัจจุบัน และข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่กันครับ (โดยประโยคภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้อ้างอิงจาก ETS ผู้ออกแบบข้อสอบ TOEIC ครับ):

Conversations that include shorter turns and more exchanges
ในบทสนทนา ผู้พูดจะพูดแต่ละครั้งสั้นลง แต่จะมีการพูดสลับไป-มามากขึ้นครับ เช่น ปกติบทสนทนาจะเริ่มที่ผู้พูด A แล้วต่อด้วย B จากนั้นก็เป็น A แล้วกลับไปที่ B อีกรอบ (A-B-A-B) ส่วนในข้อสอบ TOEIC แบบใหม่จะเป็น A-B-A-B-A-B ครับ
 • Narrator: Questions x through y refer to the following conversation and list.
 • Woman: Larry, we have a new graphic designer starting next month and we’ll need to set her up with a laptop and extra monitor. Can you place orders for those?
 • Man: Sure. You know our vendor has raised their prices, right?
 • Woman: Really?
 • Man: Yes. I just looked at the catalog a few minutes ago, and their current models are more expensive.
 • Woman: Right. Well, our budget per work area is $1,000 maximum. So let’s order the system with the largest screen that falls within that price.
 • Man: OK. I’ll take a look at the prices again and place the order.
More than two speakers in some conversations
ในบทสนทนาบางบทจะมีผู้พูดมากกว่า 2 คน (ก็คือมีผู้พูด 3 คน) ครับ
 • Narrator: Questions x through y refer to the following conversation with three speakers.
 • Man 1: Have you two taken a look at the progress they’ve made upstairs on the office expansion? It looks great!
 • Woman: I know! I can’t believe it! And the offices up there have amazing views of the city.
 • Man 2: I wonder which division will move up there when it’s finished.
 • Woman: I heard it’s the research department.
 • Man 1: Ah, because they have the most people.
 • Woman: Probably. I’d love to have an office on that floor, though.
 • Man 2: Yeah. Well, the company must be making good money if they’re adding that space!
 • Man 1: I think you’re right, there!
Conversations that include elisions (going to / gonna) and incomplete sentences/fragments (Yes, in a minute; Down the hall; Could you?)

บทสนทนามีการใช้การละหรือตัดเสียงหรือพยางค์ออกครับ เช่น แทนที่จะใช้ going to ก็พูดว่า gonna แทน นอกจากนี้ บทสนทนายังมีการใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ หรือเศษหรือส่วนของประโยคครับ เช่น Yes, in a minute (ใช่ ในอีกสักนาที/สักครู่); Down the hall (ลง/ตรงไปทาง/ไปตามห้องโถง) หรือ Could you? (คุณสามารถได้ไหม) จะเห็นว่าคำเหล่านี้ไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ครับ และเราจะสามารถเข้าใจความหมายได้อย่างครบถ้วนก็ต่อเมื่อเราฟังและพิจารณาประโยคที่มาก่อนหน้าหรือตามหลังครับ

New question type testing the connection of what is heard in a conversation or talk and what is seen in a graphic
สำหรับประเด็นนี้จะพบได้ในทั้งข้อสอบ TOEIC Part 3 และ Part 4 ครับ กล่าวคือ มีคำถามประเภทใหม่ที่จะให้เราพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เราได้ยินกับรูปภาพที่กำหนดมาให้ครับ
Screen Size System Price
11 inches
$799
13 inches
$899
15 inches
$999
17 inches
$1,099

Look at the graphic. What size screen will the man order?

 • (A) 11 inches
 • (B) 13 inches
 • (C) 15 inches
 • (D) 17 inches
New question type testing a speaker’s implied meaning in the context of a conversation or talk

ข้อนี้ก็จะมีในทั้งข้อสอบ TOEIC Part 3 และ Part 4 เช่นกันครับ ซึ่งก็คือ ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่จะมีคำถามเกี่ยวกับความหมายที่กล่าวเป็นนัยของผู้พูด โดยพิจารณาจากบริบทของสิ่งที่เราได้ยินครับ

Why does the woman say, “I can’t believe it”?

 • (A) She strongly disagrees.
 • (B) She would like an explanation.
 • (C) She feels disappointed.
 • (D) She is happily surprised.

Part 4: Talks (บทพูด)

ในส่วนของ part 4 ของข้อสอบ TOEIC แบบใหม่จะยังคงมีจำนวนคำถาม (30 ข้อ) จำนวนบทพูด (10 บท) และจำนวนคำถามต่อบทพูด (3 คำถามต่อ 1 บท) เท่าเดิมครับ

อย่างไรก็ตาม คำถามจะมีการเปลี่ยนแปลงครับ (โดยทุกท่านสามารถอ้างอิงตามสิ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงใน Part 3 ได้เลยครับ) คือ:

New question type testing the connection of what is heard in a conversation or talk and what is seen in a graphic
Presenter Time
Ms. Carbajal
1:00-1:50
Mr. Buteux
1:55-2:45
BREAK
2:45-3:00
Mr. Chambers
3:00-3:50
Ms. Ohta
3:55-4:45

Look at the graphic. Who will be the final presenter?

 • (A) Ms. Carbajal
 • (B) Mr. Buteux
 • (C) Mr. Chambers
 • (D) Ms. Ohta
New question type testing a speaker’s implied meaning in the context of a conversation or talk

What does the man mean when he says, “Here’s the thing”?

 • (A) He will demonstrate a product.
 • (B) He has forgotten a word.
 • (C) He has found what he was looking for.
 • (D) He will introduce a point to consider.