TOEIC – All Questions
รายละเอียดข้อสอบ TOEIC UPDATE
(โดย อ.ปริญญ์ TOEIC 990/990)

A: คะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ประกอบการ:
– สมัครงาน
– ปรับเงินเดือน
– เลื่อนตำแหน่ง
– สมัครเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ-ต่างประเทศ/ปริญญาโท-เอก
– คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมมนาต่างประเทศ
– มีบริษัทจำนวนมากเรียกคะแนน TOEIC เพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับทำงานในหลายตำแหน่ง สามารถตรวจสอบตัวอย่างรายชื่อบริษัทในประเทศไทย ที่หัวข้อถัดไป

A: TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบสำหรับวัดทักษะและความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของผู้สอบ ในการทำงานและเชิงธุรกิจ (ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เทียบเคียงกับเจ้าของภาษา) ข้อสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ที่เมือง Princeton รัฐ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น TOEFL, GMAT, GRE, SAT เป็นต้น

สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ มากมายที่ต้องการผลข้อสอบ TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล บริษัทข้ามชาติอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจอีกด้วย โดยนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ ปัจจุบัน ข้อสอบ TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ:
– TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน)
– TOEIC Speaking and Writing Test (การพูดและการฟัง)

โดยในประเทศไทย เวลาพูดถึงข้อสอบ TOEIC มักจะหมายถึงการสอบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบสำหรับวัดความสามารถและทักษะของผู้สอบ ในการนำภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและธุรกิจมาใช้งานจริง ทั้งด้านการฟังและการอ่าน ข้อสอบนี้มีลักษณะเป็นข้อเขียนแบบปรนัย หรือเลือกตอบ (multiple choice) ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ:
– การฟัง (listening) จำนวน 100 ข้อ (คิดเป็น 5-495 คะแนน)
– การอ่าน (reading) จำนวน 100 ข้อ (คิดเป็น 5-495 คะแนน)
– รวมทั้ง 2 ส่วน จำนวน 200 ข้อ (คิดเป็น 10-990 คะแนน)

TOEIC Listening and Reading Test ไม่มีคะแนนผ่าน-คะแนนตก แต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ มักมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นตํ่าในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ

A: Click here ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน-บริษัทชั้นนำ ที่รับคะแนน TOEIC

ตัวอย่างหน่วยงาน-บริษัท ที่รับคะแนน TOEIC มีดังนี้:
– การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. (เพื่อเข้าทำงานเป็นข้าราชการ) ในส่วนวิชาภาษาอังกฤษ สามารถใช้คะแนน TOEIC ยื่นแทนการสอบได้ หากมีผลการสอบไม่ต่ำกว่า 495 คะแนน ทางสำนักงาน ก.พ. ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น
– รัฐวิสาหกิจ
– การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Link)
– ธนาคารแห่งประเทศไทย (Link)
– สายการบินชั้นนำ
– บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
– บริษัทชั้นนำทั่วโลก
– บริษัทในเครือ Central (Link)
– การสมัครเข้าเรียน/รับทุนเรียนหลักสูตรนานาชาติ-ต่างประเทศ/ปริญญาโท-เอก มีมหาวิทยาลัยจำนวนมากที่รับผลสอบ TOEIC มาประกอบการพิจารณา
– การสมัครงานในตำแหน่งระดับสูง เช่นตำแหน่งผู้จัดการ (คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 750 คะแนนขึ้นไป)

A: 1. การฟัง (listening) จะมีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ให้เวลาทั้งหมด 45 นาที โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้:
– Part 1: Photographs 10 ข้อ
– Part 2: Question-Response 30 ข้อ
– Part 3: Conversations 30 ข้อ
– Part 4: Talks 30 ข้อ
2. การอ่าน (reading) มีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ให้เวลาทั้งหมด 75 นาที โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้:
– Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ
– Part 6: Text Completion 12 ข้อ
– Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ

A: ท่านสามารถทดลองเรียนได้ที่หน้า ทดลองเรียนหลักสูตร ซึ่งได้จำลองข้อสอบเสมือนข้อสอบจริงที่สุด
Listening Section
Part 1: Photographs
ในหนังสือสอบจะแสดงรูปภาพ

Example TOEIC Questions - ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ TOEIC

ผู้สอบจะได้ยินเสียงอธิบายโจทย์และตัวเลือก (แต่ไม่มีการแสดงโจทย์และตัวเลือกในหนังสือสอบ)
Now listen to the four statements.
(A) They’re leaving the room.
(B) They’re turning on the machine.
(C) They’re standing near the table.
(D) They’re reading the newspaper.
จากนั้นจึงฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

Part 2: Question-Response
ผู้สอบจะได้ยินเสียงอธิบายโจทย์และตัวเลือก (แต่ไม่มีการแสดงโจทย์และตัวเลือกในหนังสือสอบ)
Where is the meeting room?
(A) To meet the new director.
(B) It’s the first room on the right.
(C) Yes, at two o’clock
จากนั้นจึงฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

Part 3: Conversations
ผู้สอบจะได้ยินเสียงบทสนทนา (แต่ไม่มีการแสดงบทสนทนาในหนังสือสอบ)
Questions 41 through 43 refer to the following conversation:
(Woman) I think I’ll have to take the train to the regional sales meeting up in the city next week.
(Man) Don’t you usually drive when you go to those meetings? I thought you didn’t like to take the train.
(Woman) I don’t, but the highway’s being repaired, and I’m afraid I might be late if I have to make a detour through an area I don’t know very well.
(Man) You’re right. And it’ll be expensive to park up there, too.

ในหนังสือสอบจะแสดงโจทย์และตัวเลือก
41. Why is the woman going to the city?
(A) To attend a sale
(B) To go to a meeting
(C) To get her car repaired
(D) To go on a tour

42. How will she get there?
(A) By car
(B) By bus
(C) By train
(D) By airplane

43. What is the problem?
(A) The trains are often late.
(B) The meeting may be canceled.
(C) The tour is expensive.
(D) The roads are being fixed.

Part 4: Talks
ผู้สอบจะได้ยินเสียงบทพูด (แต่ไม่มีการแสดงบทพูดในหนังสือสอบ)
Questions 71 through 73 refer to the following announcement.
(Woman) Thank you for calling Central Electric Services, your local power company. We are still experiencing problems with power failures caused by the recent storm. We expect service to be back up in most areas early this evening, although some homes in the northwest will be without electricity until tomorrow morning, and it may be tomorrow evening before service is fully restored in all areas. We apologize for the inconvenience this has caused our customers, and we thank you for your continued patience as we work to resolve these problems. This service announcement will be updated throughout the day. It was last updated at 6:00 A.M. on Sunday, April third.

ในหนังสือสอบจะแสดงโจทย์และตัวเลือก
71. Where would this announcement be heard?
(A) On the television
(B) On the radio
(C) Over the telephone
(D) In a company meeting

72. What is the purpose of the announcement?
(A) To tell people about an approaching storm
(B) To provide information about electric services
(C) To apologize for staffing shortages
(D) To describe the reorganization of a company

73. When is the problem expected to be completely resolved?
(A) This morning
(B) This evening
(C) Tomorrow morning
(D) Tomorrow evening

Reading Section
Part 5: Incomplete Sentences
ในหนังสือสอบจะแสดงโจทย์และตัวเลือก
101. A late fee will be applied to your account _____ payment is not received by March 31.
(A) and
(B) whether
(C) but
(D) if

Part 6: Text Completion
ในหนังสือสอบจะแสดงโจทย์และตัวเลือก
Questions 141–143 refer to the following e-mail:

To: All Employees
From: Camille Raynes
Date: December 14
Re: Performance bonus

Dear Employees,
As you know, the past year was a great success for us. To reward you for your excellent performance, the Board of Directors has approved a bonus for all employees. This bonus will be _____ in your next paycheck.
141. (A) involved
(B) joined
(C) composed
(D) included

_____, we are now calculating wage increases for the upcoming year.
142. (A) Instead
(B) In addition
(C) Beforehand
(D) Otherwise

Each employee’s performance will be examined carefully as we determine the appropriate increase. All full-time employees are eligible for this increase. Your supervisor _____ you of the amount of your increase during the first week of January.
143. (A) informed
(B) to inform
(C) will inform
(D) was informing

Thank you again for making last year such a success!

Sincerely,
Camille Raynes
Human Resources

Part 7: Reading Comprehension
ในหนังสือสอบจะแสดงโจทย์และตัวเลือก
Questions 153–154 refer to the following notice:

ATTENTION ART ENTHUSIASTS

Becksvoort Gallery is holding a
PUBLIC SALE
in the Grand Ballroom at the Hotel Luxe
299 Norman Street, Melbourne

Come and see our range of exquisite pieces.
Original oils * Watercolors * Tapestries * Crafts

Friday, July 15
8:30 A.M. – 4:00 P.M.

For descriptions and pictures of select items
visit our Web site at http://www.becksvoort.com/market.

153. What is the purpose of the notice?
(A) To announce a sale of artwork
(B) To advertise the opening of a hotel
(C) To offer a discount on painting lessons
(D) To publicize a photography exhibition

154. According to the notice, what can people do online?
(A) Purchase selected items
(B) Order tickets to an event
(C) Register for art classes
(D) View some pieces of art

A: คำถามในข้อสอบ TOEIC Listening and Reading จะจำลองมาจากสถานการณ์จริงรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
– การพัฒนาในองค์กร/บริษัท เช่น การวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
– การรับประทานอาหาร เช่น การรับประทานอาหารเพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ งานเลี้ยง งานสังสรรค์ การจองโต๊ะอาหาร
– ความบันเทิง เช่น โรงภาพยนต์ โรงละคร ดนตรี ศิลปะ นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ สื่อรูปแบบต่าง ๆ
– การเงินและงบประมาณ เช่น การธนาคาร การลงทุน ภาษี บัญชี ค่าบริการ
– ธุรกิจทั่วไป เช่น สัญญา การเจรจา การควบกิจการ การตลาด การขาย การรับประกัน การวางแผนธุรกิจ การประชุม แรงงานสัมพันธ์
– การบริการด้านสุขภาพ เช่น การประกันสุขภาพ การไปพบแพทย์ ทันตแพทย์ คลินิก โรงพยาบาล
– บ้านและอสังหาริมทรัพย์ เช่น การก่อสร้าง รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ การซื้อและเช่า การบริการด้านสาธารณูปโภค
– ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา/ว่าจ้างบุคลากร การปลดเกษียณ การเลื่อนตำแหน่ง การสมัครงาน การประกาศรับสมัครงาน เงินเดือน เงินบำนาญ รางวัล
– การผลิต เช่น สายการผลิต การบริหารโรงงาน การควบคุมคุณภาพ
– สำนักงาน เช่น กระบวนการทำงาน การประชุม คณะกรรมการ จดหมาย บันทึก โทรศัพท์ โทรสาร email อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ
– การจัดซื้อ เช่น การซื้อของ การสั่งซื้อ การส่งของ การออกใบกำกับสินค้า
– หัวข้อทางเทคนิค เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ห้องทดลอง เครื่องมือทดลอง รายละเอียดทางเทคนิค อื่น ๆ
– การเดินทาง เช่น รถไฟ เครื่องบิน แท็กซี่ รถบัส เรือ ตั๋ว ตารางเวลา การประกาศในสถานีและสนามบิน การเช่ารถ โรงแรม การจอง ความล่าช้า การยกเลิก

A: ข้อสอบใช้เวลาในการทำประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีลำดับดังนี้:
– ประมาณ 30 นาที สำหรับตอบคำถามและกรอกประวัติส่วนตัว
– 45 นาที สำหรับ listening section
– 75 นาที สำหรับ reading section

A: ศูนย์สอบหลักประกอบไปด้วย:
ศูนย์ใหญ่กรุงเทพ
ศูนย์สอบโทอิค อาคาร BB tower (Bangkok Business Building)
ชั้น 19 (ข้างตึก Grammy) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0 2260 7061, 0 2259 3990
Email: cpa@cpathailand.co.th
Website

ศูนย์เชียงใหม่
ชั้น 3 อาคารนวรัฐ
4/6 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0 5324 1273, 0 5324 1274, 0 5324 1275
Email: cpa_northern@cpathailand.co.th
Website

ศูนย์ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
email: huso@kku.ac.th
โทรศัพท์ 0 4320 2861
เช็คตารางจัดสอบ

A: สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาในวันสอบ:
– บัตรประจำตัวประชาชนไทย ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทย หรือหนังสือเดินทาง ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ (ไม่สามารถใช้สำเนาได้) หรือบัตรพนักงานหรือบัตรนักศึกษาตัวจริง กรณีสอบในนามองค์กรหรือสถาบัน

สิ่งที่อนุญาตให้นำติดตัวเข้าห้องสอบมีดังนี้:
– บัตรประจำตัวประชาชนไทย ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทย หนังสือเดินทาง บัตรพนักงาน หรือบัตรนักศึกษา
– กระเป๋าสตางค์ 1 ใบ
– เสื้อกันหนาว / ผ้าคลุม

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำติดตัวเข้าห้องสอบมีดังนี้:
– กระเป๋า
– หนังสือ / เอกสารต่าง ๆ
– เครื่องเขียน
– นาฬิกา
– กุญแจ
– อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์
– อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคิดเลข รีโมทรถยนต์ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ ซิมการ์ด
– อุปกรณ์ที่ใช้ในการฟัง
– อุปกรณ์บันทึกเสียง
– อุปกรณ์ถ่ายภาพหรือวิดีโอ
– ลูกอม
– เวชภัณฑ์
– ฯลฯ

A: ข้อสอบ TOEIC Listening and Reading แบ่งการให้คะแนน ดังนี้:
– การฟัง (listening) 5-495 คะแนน
– การอ่าน (reading) 5-495 คะแนน
– รวมทั้งสิ้น 10-990 คะแนน

การคิดคะแนนอย่างคร่าวสามารถทำได้โดยการนำจำนวนข้อที่ตอบถูกในแต่ละส่วน (listening กับ reading) มาเทียบกับตารางต่อไปนี้ หลังจากได้คะแนนทั้งส่วน listening score และ reading score แล้ว ให้นำมาบวกกัน ก็จะได้คะแนน TOEIC อย่างคร่าว

TOEIC Score Calculation - การคิดคะแนน TOEIC 1/2

TOEIC Score Calculation - การคิดคะแนน TOEIC 2/2

A: – ท่านสามารถตรวจสอบค่าสอบ TOEIC Listening and Reading ในปัจจุบันได้ที่ CPA Thailand อย่างไรก็ตาม กรุณาตรวจสอบกับทางศูนย์สอบของท่านอีกครั้ง เนื่องจากบางศูนย์สอบอาจมีราคาพิเศษสำหรับผู้สอบที่เป็นนิสิต-นักศึกษา-บุคลากร
– ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือเข้าไปสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์สอบต่าง ๆ

A: ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่:
– บัตรประชาชน พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)
– ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ
– วัน-เดือน-ปี เกิด
– หมายเลขโทรศัพท์
– วันที่และเวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละศูนย์สอบ)

A: สามารถรับผลคะแนนได้ 2 วิธี คือ:
1. รับด้วยตนเอง – ต้องนำใบลงทะเบียนตัวจริง และบัตรประจำตัวประชาชนไทย/ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทย/หนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุไปรับด้วย
2. ไปรษณีย์ (EMS) – มีค่าใช้จ่าย 50 บาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละศูนย์สอบอาจมีนโยบายที่แตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบกับทางศูนย์สอบที่ท่านสมัครสอบอีกครั้ง

A: – กรณีสอบในวันจันทร์-ศุกร์ รอบ 9.00 น. สามารถรับผลคะแนนได้ 1 วันทำการหลังวันสอบ เวลา 10.00-16.30 น.
– กรณีสอบในวันจันทร์-ศุกร์ รอบ 13.00/16.00 น. สามารถรับผลคะแนนได้ 1 วันทำการหลังวันสอบ เวลา 12.00-16.30 น.
– กรณีสอบในวันเสาร์ รอบ 9.00 น. สามารถรับผลคะแนนได้ในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป เวลา 10.00-16.30 น.
– กรณีสอบในวันเสาร์ รอบ 13.00/16.00 น. สามารถรับผลคะแนนได้ในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป เวลา 12.00-16.30 น.

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละศูนย์สอบอาจมีนโยบายที่แตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบกับทางศูนย์สอบที่ท่านสมัครสอบอีกครั้ง

A: ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ

A: สำหรับคะแนนของข้อสอบ TOEIC ไม่มีเกณฑ์สอบผ่าน-สอบตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ

A: – ใช้คะแนนเพื่อสมัครงานโดยทั่วไป ใช้เพียงข้อสอบ Listening and Reading
– ถ้าหากบริษัท-หน่วยงานต้องการคะแนน Speaking and Writing โดยปกติจะมีการแจ้งไว้ หรือลองสอบถามไปยังทางบริษัทของท่านจะดีที่สุด

A: ตามข้อกำหนดแล้ว ทางศูนย์สอบจะไม่อนุญาตให้ขีดเขียนหรือจดโน้ตใด ๆ ลงในเอกสารสอบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสอบหรือกระดาษคำตอบ

Comments