fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 October 2015)

สวัสดีในวันหยุดยาวครับ

วันนี้อาจารย์ได้นำ TOEIC Quiz ระดับ 700 PLUS+ มาให้ทุกท่านได้ลองฝึกกันครับ ในครั้งนี้คำถามเป็นของข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences เกี่ยวกับการเลือกคำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบทด้านเวลาของประโยคที่กำหนดมาให้ครับ (ทุกท่านสามารถอ่านคำตอบกับคำอธิบายได้ข้างล่างนี้ครับ)

Do the best you can!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

สำหรับข้อนี้ ตัวเลือกแต่ละตัวเกี่ยวข้องกับคำว่า order ซึ่งในที่นี้แปลว่า “สั่งซื้อ” ครับ:
(A) has been ordered -> ได้ถูกสั่งซื้อ (ในอดีตแต่ส่งผลบางสิ่งบางอย่างถึงปัจจุบัน)
(B) order -> สั่งซื้อ
(C) should order -> ควรสั่งซื้อ
(D) ordered -> สั่งซื้อไปแล้ว (ในอดีต)


“คำตอบที่ถูกก็คือตัวเลือก (C) should order ครับ”

โดยความหมายของประโยค
The supplier said the department _____ more stock in the future.
ที่โจทย์กำหนดให้มา คือ
“ผู้ผลิตสินค้า/ผู้จัดหาสินค้าพูดว่าทางแผนก _____ สินค้าคงคลังมากกว่านี้ในอนาคต”

จากประโยคดังกล่าว คำที่น่าสังเกตคือ in the future ซึ่งแสดงให้เราเห็นว่า มีการกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างในอนาคต ในกรณีนี้ก็คือ “สั่งซื้อสินค้าคงคลังในปริมาณที่มากกว่านี้” โดยเหตุผลที่เรารู้ว่ากล่าวถึง “สั่งซื้อ” ก็เพราะทุกตัวเลือกที่โจทย์ให้มานั้น มีความหมายเกี่ยวข้องกับคำ ๆ นี้ครับ

เมื่อรู้ว่าประโยคกล่าวถึงอนาคตแล้ว เราสามารถตัด 2 choices ออกไปได้ทันที ซึ่งก็คือ (A) has been ordered และ (D) ordered เพราะเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตครับ

ส่วน (B) order ใช้พูดถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบัน เราก็สามารถตัดทิ้งได้เช่นกันครับ

ก็จะเหลือเพียงตัวเลือกเดียว (C) should order ที่แปลว่า “ควรสั่งซื้อ” เราสามารถใช้คำนี้กล่าวถึงอนาคตได้ครับ เนื่องจากเป็นการให้คำแนะนำสิ่งที่ควรจะทำ แสดงว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นครับ

“บริบทด้านเวลาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังในการทำข้อสอบ TOEIC เพราะมันสามารถหลอกเราได้ แต่หากเราเข้าใจมัน ก็จะช่วยให้สามารถเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ”

Have a wonderful long weekend, and I’ll see you again in a while!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply