fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (5 September 2015)

สวัสดีทุก ๆ ท่านครับ

หลังจากที่ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์ วันนี้อาจารย์ขอนำโจทย์ TOEIC ระดับ 650 PLUS+ มาฝากทุก ๆ ท่านครับ เป็นการเลือกเติมคำเชื่อมวลีในประโยคของข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ (คำตอบและคำอธิบาย อยู่ข้างล่างนี้ครับ)

Have a go!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

มาดูความหมายของแต่ละ choice กันก่อนครับ:
(A) in spite of -> ทั้ง ๆ ที่ / แม้ว่า
(B) for example -> ตัวอย่างเช่น
(C) on the other hand -> ในทางตรงกันข้าม (บางทีใช้คู่กับ on the one hand (ในด้านหนึ่ง) -> ใช้ on the one hand กล่าวถึงสิ่งแรก แล้วตามด้วย on the other hand เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่สองครับ)
(D) nevertheless -> อย่างไรก็ตาม


“คำตอบก็คือ (B) for example ครับ”

เรามาดูความหมายของคำถามกันครับ
The company is financially sound; _____ , there is no debt.
“บริษัทมีสถานะทางการเงินที่ดี _____ ไม่มีหนี้สิน”

ในประโยคนี้ คำว่า sound เป็น adjective (คำที่ใช้ขยาย noun) ซึ่งมีความหมายว่า “อยู่ในสภาพที่ดี สุขภาพดี ไม่ได้รับความเสียหาย” หรือในบางบริบทก็แปลว่า “แสดงถึง/เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ดี” ครับ

โจทย์ข้อนี้เลือก (B) for example เนื่องจากครึ่งแรกและครึ่งหลังของประโยคมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน เพราะการไม่มีหนี้สินก็เป็นหนึ่งสิ่งที่แสดงถึงสภาพทางการเงินที่ดีครับ ดังนั้น การใช้ for example จึงเป็นการยกตัวอย่างของคุณลักษณะที่สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่ดีนั่นเองครับ

ส่วนตัวเลือกอื่น ๆ ใช้ในกรณีที่ทั้งสองส่วนของประโยคขัดแย้งกันครับ

นอกจากนี้ (A) in spite of ต้องตามด้วย noun phrase เสมอครับ เพราะฉะนั้น เราจะเขียนคำนี้ขึ้นมาโดด ๆ แล้วตามด้วยเครื่องหมาย comma ( , ) เลยไม่ได้ครับ

สำหรับ (C) on the other hand และ (D) nevertheless นั้น ต้องตามด้วยประโยคที่สมบูรณ์ (มี subject + verb) เหมือนในโจทย์ข้อนี้ครับ (there + is) เพียงแต่ที่เราไม่เลือกสองตัวเลือกนี้ก็เพราะมันทำให้ประโยคไม่สมเหตุสมผลกันครับ

“ในคำถามที่ให้เราเลือกคำตอบซึ่งเป็นคำเชื่อม สังเกตให้ดีนะครับ ว่าแต่ละตัวเลือกนั้น ต้องตามด้วย noun phrase หรือประโยคทั่วไปครับ”

Have a stellar Saturday, and I’ll see you again next week!

– อ.ปริญญ์

Leave a Reply